Általános Iskola

Általános Iskola

Az Egerfarmoson mûködõ Általános Iskola családias hangulatban segíti hozzá a gyermekeket az alapok elsajátításához. A jellemzõen 15-16 fõs osztályok -osztott csoportban- megteremtik annak feltételét, hogy a pedagógusok az egyéni igényeknek megfelelõen, a gyermek sajátosságát figyelembe véve alakítsák ki a kötelezõ tananyagon belül az elsajátítandókat.

Általános Iskola

Egerfarmoson a legrégebbi, megõrzött iskolai dokumentumok (anyakönyvek, bizonyítványok) a múlt század elejérõl származnak. Ezen okiratok tanúsága szerint az 1908-ban született gyermekek már biztosan Egerfarmoson jártak iskolába. Sok idõs ember még ma is emlékszik a régi iskolaépületekre, igaz ezek ma már más funkciót töltenek be. (Idõsek Klubja, Orvosi Rendelõ)

Az az épület, amelyben napjainkban tanulnak a gyerekek, az 1970-es évek elején létesült, két tanteremmel, folyosóval, tanári szobával és sokáig raktárnak használt helyiséggel. Többre sajnos nem volt szükség, mert a ’70-es évek közepén olyannyira megfogyatkozott a lakosság és ezáltal a gyermekek száma is, hogy a felsõ tagozatosok 1975-tõl Mezõszemerére jártak. Az intézmény pedig a mezõszemerei Általános Iskola tagiskolájává vált, s ez így volt 1990-ig.

A rendszerváltozás új fejezetet nyitott az intézmény életében, ismét önállóvá válhatott. Fontos feladatának tartotta az akkori kormányzat, valamint a helyi vezetõség is, hogy a kisiskolák fejlõdjenek, tartsanak lépést a korral. Így több, nagyobb léptékû beruházás történt, helyben is. Vizesblokk került kialakításra, korszerûsítették az épület fûtését is. Modern-jelen viszonyoknak is megfelelõ- tanulói bútorzat került a tantermekbe.

Napjainkban már számítógépes ismeretekkel is bõvül diákjaink tudása, a világháló számunkra is elérhetõ. Iskolai könyvtárunknak köszönhetõen minden gyerek olyan ismeretanyaghoz jut, ami számára megfelelõ, érdeklõdési köréhez tartozik. Az elsõ idegen nyelv oktatására már több éve lehetõsége van az intézménynek. Önkormányzatunk segítségével minden évben úszásoktatást is szervezünk tanulóink részére, hiszen ez igen fontos és természetesen egészségmegõrzõ szerepe is hangsúlyos eme sportnak.

Nincs olyan tanév, amikor a kikapcsolódás mellet, hasznos tudnivalókkal, látnivalókkal gazdagodjanak a tanulók.

Kirándulásaink, nyári táboraink mind-mind azt a célt szolgálják, hogy e kis településen élõ gyermekek is bejárják hazánk ismert és kevésbé ismert helyeit, s megismerkedjenek a fõváros látnivalóival is.

Eszközparkunk bõvítésére, s a közösség erõsítésére évente jótékonysági bált rendezünk, ahol a közös munka mellet, a közös szórakozás, a nemes célra történõ adakozás is szerepet játszik.

Bízunk abban, hogy iskolánkat még évekig megõrizhessük, hiszen a végzõs negyedikesek szép eredménnyel bizonyítják tudásukat a felsõ tagozatos osztályokban és a középiskolában is. Hisszük, hogy e tudás alapját mi raktuk le itt Egerfarmoson.

Az oktatás mellett fontos szerep jut a nevelésnek is. A Napközis foglalkozások tartalma, a beszélgetések, a finom ebédek, mind-mind hozzájárulnak a személyiség fejlõdéséhez.

Megszakítás