Laskó – Rima menti szociális ellátó – és gyermekjóléti intézmény

Szolgáltatásaink:

Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Nappali ellátás: Idõsek Klubja
Családsegítõ szolgálat
Gyermekjóléti szolgálat
FIT ( Foglalkoztatási Információs Pont )

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevõ önálló életvitelének fenntartását, szükségleteinek megfelelõen, lakásán, saját lakókörnyezetében biztosítja.

Miben segítenek Önnek a gondozónõk?

Gondozási, ápolási feladatok ellátásában
Személyi valamint környezeti higiénia megtartásában
Közremûködnek az ellátást igénybe vevõ háztartásának vitelében ( bevásárlás, mosás, gyógyszeríratás, gyógyszerkiváltás, takarítás, meleg étel biztosítása )
Közvetlen környezettel való kapcsolattartás elõsegítésében
Vészhelyzet kialakulásának megelõzésében
Kialakult vészhelyzet elhárításában
Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásban, szociális ellátásokhoz való hozzájutásban
Ügyintézésben
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történõ beköltözés segítésében

A házi segítségnyújtást a társulás az igénybevevõk részére Mezõtárkányon, Egerfarmoson ás Besenyõtelken térítésmentesen biztosítja.

Az ellátások / házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás / igénybevételének módja:
A szolgáltatások igénylése önkéntes, kérelem alapján történik. A kérelmet a társult településeken az alábbi személyeknél és helyeken lehet benyújtani:

Mezõtárkány Szociális Szolgáltató Ház, Mezõ I. u. 4.
Toldi Lászlóné Tel.: 30 / 491 45 48

Besenyõtelek Polgármesteri Hivatal, Fõ út 89.
Vasas Nóra Tel.: 30 / 718 21 03

Egerfarmos Gondozási Szolgálat,
Lukács Dezsõ Tel.: 36/590-012

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS

Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezésrõl történõ gondoskodás, akik önmaguk, vagy eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani azt.

Étkeztetés módja:

Elvitel
Helyben fogyasztás
Gondozó lakásra viszi

NAPPALI ELLÁTÁS: IDÕSEK KLUBJA

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idõskorúak napközbeni ellátására szolgál.

A klubba felvehetõ az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapota miatt segítséget igényel. Az ellátást igénybe vevõ vevõk kulturált körülmények között kellemesen, és hasznosan tölthetik idejüket, valamint szociális, egészségi, mentális szolgáltatásokban részesülhetnek. A helyi igényeknek megfelelõ közösségi programokat szervezünk, és férõhelyet biztosítunk a közösségi programoknak, csoportoknak.

Jelentkezésüket várjuk mindhárom településrõl.
A szállítást az önkormányzatok biztosítják!

Az intézmény telephelye:

3379 Egerfarmos, Dózsa György út 2.

Tel.: 36 / 590 – 012

CSALÁDSEGÍTÉS

A családsegítõ szolgáltatás segítséget nyújt a mûködési területén élõ szociális és mentálhigiéniás problémái vagy krízis helyzete miatt támogatást igénylõ személyeknek, családoknak a problémák megelõzésében, a krízishelyzet megszüntetésében, valamint az életvezetési képesség megõrzésében.

Feladatai:

Tájékoztatást nyújt szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, és az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, segítséget nyújt az egyénnek, a szociális ügyek vitelében, meghallgatja az egyén, család panaszát, és lehetõség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében, adományokat közvetít, egyéni konzultáció során mentálhigiéniás segítséget nyújt, a családgondozó folyamatosan kapcsolatot tart kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személyekkel, és a szociális információs szolgáltatást biztosít.

Családgondozó:
Bukta Lajos Tel.: 30/678-99-62

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védõ speciális személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történõ nevelkedésének elõsegítését, a veszélyeztetettség megelõzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, ill. a családjából kiemelt gyermek visszagonbdozását.
A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a Gyermekek Védelmérõl és Gyámügyi Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. Alapján végzi.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás