Önkormányzati hírek

Kivonat
 
Egerfarmos Község Önkormányzat 7/2006. (VI. 28.) számú rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról
 
Egerfarmos Község Önkormányzat képviselõtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1995. évi LIII tv. 46.§.(1) bekezdés c. pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII tv. (továbbiakban: Hgt.) 23.§. és 31.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
 
III. fejezet
AZ INGATLANOK ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
Közterületek tisztán tartása
19.§.
A közterületek tisztán tartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról egyrészt az önkormányzat, másrészt az önkormányzat az érintett ingatlantulajdonosok (tényleges használó) kötelezésével gondoskodik.
 
Az ingatlantulajdonos feladatai

20.§.
1.    Az ingatlantulajdonosnak (tényleges használónak) a közterület tisztán tartásával,zöldterület, park ápolásával kapcsolatos feladatai: az ingatlan elõtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának (járda hiányában 1 méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedõ teljes területének, legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, szemét- és gyommentesítése, burkolt területen a hó eltakarítása és síkosság mentesítése; ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, úgy a fenti feladatok mindkét irányba vonatkoznak.
2.    Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyûjtött települési szilárd hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyûjtõedényben, vagy más gyûjtõeszközben elhelyezni és elszállításáról gondoskodni.
3.    A folyékony hulladék tárolására az építési elõírásoknak megfelelõ zárt tárolót kell építeni, amely a tulajdonos, illetve a bérlõ kötelessége. ( tényleges használó)
4.    A közterületen lévõ árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan elõtti szakaszra terjedõen – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
5.    Jármû behajtók átereszeinek építése, jó karban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
6.    Az ingatlanon keletkezõ csapadékvíz saját területen történõ elhelyezésérõl, illetõleg kiépített csapadékcsatona esetén az abban történõ bevezetésérõl – az elõzetes bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa (tényleges használója) gondoskodik.

21.§.
Az ingatlantulajdonosnak (tényleges használónak) az épület, telek ingatlan tisztán tartásával kapcsolatos feladatai:
a)    a település központjában folyamatosan, a település egyes területein évente legalább kétszer, az épület homlokzatának (kerítésének) a földszint magasságáig történõ letakarítása.
b)    Az épület faláról, kerítésérõl az idõszerûségüket vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett falragaszok, festékek, stb. folyamatos eltávolítása
c)    Mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartása, gyommentesítése, a járda és a úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelõ nyesése,
d)    beépítetlen, vagy idõszakosan használt ingatlan tulajdonosa köteles az utca felõl jól látható táblát elhelyezni, amelyen a köztisztasági kötelezettség megállapítása céljából fel kell tüntetni az ingatlantulajdonos vagy használó nevét, címét,
e)    bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az elõtte húzódó járda tisztán tartása a kivitelezõ feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka kivitelezõje köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani.
 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás