Egerfarmosban megvalósult a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése

AkadálymentesítésAz Új Magyarország Fejlesztési Terv által, az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt pályázat sikeres pályázóiként Egerfarmos községben megvalósult a POLGÁRMESTERI HIVATAL komplex akadálymentesítése. A pályázat közremûködõ szervezete a Váti Kht.

Az esélyegyenlõségi törvény írja elõ az akadálymentesítést, mely, mint fogalom egyre nagyobb körben ismert, és egyre szélesebb értelemben alkalmazzák. Alapvetõ értelmezése szerint a fizikai, szel­lemi és érzékszervi fogyatékkal é­lõk számára olyan környezet ki­a­la­kí­tá­sát jelenti, mely segíti korlátok nélküli köz­lekedésüket, tájékozódásukat, és ál­talában minden olyan tevékenység el­végzését, amelyben fogyatékosságuk mi­att akadályoztatva vannak. Ki­szé­le­sít­ve a kört, ugyanez a segítség hasz­ná­ra lehet az idõsebbeknek is, de akár mindannyiunknak is.

A fogyatékosság megnyilvánulása és mér­téke igen sokféle lehet. Más se­gít­ség­re van szüksége egy gyengén látó, vagy akár teljesen vak em­ber­tár­sunk­nak, ismét más segítséget vár el egy ross­zul halló ember. Súlyos, halmozott fo­gyatékosság esetén már segítõre is szük­ség van. A komplex a­ka­dály­men­te­sítés célja, a különféle fo­gya­té­kos­ság­ban szenvedõk egyszerre történõ "kisegítése".

Egerfarmos Község Önkormányzata törvényi kötelezettségének tel­je­sí­té­se ér­de­ké­ben 2007. szeptemberében si­ke­res pályázatot nyújtott be Polgármesteri Hivatalának akadály­men­te­sí­té­sé­re. A Magyar Állam és az Európai Unió ál­tal nyújtott támogatásnak, és az Önkormányzat által biztosított for­rás­nak köszönhetõen 9 067 047 Ft értékû beruházás valósulhatott meg.

A Polgármesteri Hivatal komplex aka­dály­men­tesítése során az épület közelében akadálymentes parkolót létesítettek, a hivatal bejáratához a kerekesszékkel, illetve babakocsival közlekedõk be­ju­tá­sát könnyítõ rámpát építettek. A fizikai akadálymentesítés keretében az ajtókat kicserélték, akadálymentes mos­dót és WC-t építettek, valamint a moz­gáskorlátozottak érdekében a kü­szö­böket eltávolították.

Az infokommunikációs akadály­men­te­sí­tés biztosítása érdekében a köz­le­ke­dõ útvonalak mentén a burkolatban ve­ze­tõsávok kialakítására, az ajtók kont­rasztos festésére került sor, az önálló ügyintézés elõsegítése érdekében pedig akadálymentes információs pultot szereztek be.

A megvalósult beruházásnak kö­szön­he­tõen a településen élõk számára az ügyfélszolgálatok elérhetõbbé váltak.

Hiperhivatkozás: Akadálymentesítés
1. www.vati.hu VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. honlapja

2. www.nfu.hu Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kht. honlapja

Poczokné Blanár Gabriella polgármester

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megszakítás